Minireal  Internetový predaj výrobkov  Potešte seba a svojích najbližších 

OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

 Vážení zákazníci. Tieto obchodné podmienky sú dôležitou súčasťou našej vzájomnej spolupráce a bezproblémových obchodných vzťahov. Preto si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že pred uskutočnením vzájomnej obchodnej transakcie si je ich potrebné vopred preštudovať, aby sa tak predišlo prípadným nedorozumeniam a bol zabezpečený hladký priebeh jednotlivých obchodných prípadov. Za Vaše pochopenie vopred veľmi pekne ďakujeme.    

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1  Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, t. j.  medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom pod predávajúcim sa rozumie podnikateľský subjekt Renata Marčeková – MINIREAL, 914 43 Omšenie č. 93, IČO: 40 195 988, DIČ: 1031826048. 

1.2  Kupujúcim sa rozumie každá právnická alebo fyzická osoba za predpokladu, že sa bude riadiť týmito obchodnými podmienkami. Odchýlenie sa od obchodných podmienok zmluvnými stranami je možné vtedy, ak sa na tom dohodnú obe strany osobitnou dohodou. 

2. Objednávacie podmienky 

2.1  Záväznú objednávku je potrebné zaslať písomne, t. j. poštou, e – mailom alebo objednaním cez internetový obchod s už priloženým formulárom. Písomná objednávka musí spĺňať predpísané náležitosti ako sú: dodacia adresa, fakturačná adresa, spôsob dopravy, spôsob platby, názov výrobku, množstvo, telefonický alebo e – mailový kontakt, ak sa jedná o SZČO alebo právnickú osobu, tak jej presné označenie, IČO, DIČ, príp. IČ DPH. 

2.2  Zrušenie objednávky je možné na e – mailovej adrese minireal.rm@centrum.sk alebo na telefónnom čísle 0907 256735 najneskôr však do 24 hodín od zaslania objednávky. 

3. Platobné a cenové podmienky 

3.1 Ceny sú uvádzané s DPH a nie je v nich zahrnutá doprava (poštovné) k zákazníkovi, ktorú hradí kupujúci. Pri hodnote objednávky nad 75,– EUR, hradí poštovné v rámci SR predávajúci. Kúpnou cenou tovaru (výrobku) sa rozumie cena určená (zverejnená) pri tovare v okamihu vystavenia a odoslania objednávky. Zmluvné strany sa môžu za určených podmienok dohodnúť na prípadnej zmene cenových podmienok (zľave) u ponúkaného tovaru (výrobkov) oproti cenám zverejnených v internetovom obchode, napr. pri odbere väčšieho množstva výrobkov. 

3.2   Platobné podmienky

-  pri dodaní tovaru na dobierku, resp. pri odbere tovaru sa platí v hotovosti

-  prevodom vopred na uvedený účet predávajúceho, v takomto prípade sa objednaný tovar    odošle zákazníkovi ihneď po nabehnutí platby na účte predávajúceho

-  predaj na bežnú faktúru je možný za podmienky, že sa dohodnú a špecifikujú konkrétne    podmienky medzi zmluvnými stranami  

4. Dodacie podmienky 

4.1  Preprava, resp. doručenie tovaru (výrobkov) zákazníkovi je realizované prepravnou doručovateľskou spoločnosťou a je spoplatnené kupujúcemu podľa tarify doručovateľskej služby. Pri už v bode 3.1 uvedenej hodnote objednávky nad 75,– EUR preberá úhradu poštovného v rámci SR predávajúci. Po vzájomnej dohode zmluvných strán môže byť doručenie realizované aj vlastnou dopravou odberateľa, príp. iným spôsobom.  

4.2  Dodacia lehota u ponúkaných výrobkov činí 14 dní. Pri platbe vopred na účet predávajúceho číní dodacia lehota od okamžiku nabehnutia platby na jeho účet štandardne 5 pracovných dní.  

4.3  Predávajúci sa zaväzuje:

- zabezpečiť dodanie objednaného tovaru na dodaciu adresu kupujúceho uvedenú pri registrácii v objednávkovom formulári,

-  dodať správny druh a množstvo tovaru (výrobkov)  a to v dohodnutej cene a s daňovým dokladom,

-  tovar primerane zabaliť a doručiť ho pokiaľ možno, čo najskôr po obdržaní objednávky, resp. po úhrade a nabehnutí platby na účet predávajúceho

-  chrániť osobné údaje kupujúceho pred zneužitím

 4.4  Kupujúci sa zaväzuje:

-  prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň v dohodnutej cene

-  pri preberaní tovaru skontrolovať si stav zásielky a doručeného tovaru

-  pri zistení akéhokoľvek vonkajšieho poškodenia zásielky alebo tovaru postupovať    podľa toho ako je uvedené v bodoch 5.3 a 5.4 

5. Prevzatie tovaru a reklamácie 

5.1  Riziko poškodenia, zničenia alebo straty tovaru prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru. 

5.2  Kupujúci má nárok na vrátenie tovaru do 7 dní bez udania dôvodu, resp. ak mu tento nevyhovuje alebo nie je s ním spokojný. V takomto prípade je mu predávajúci povinný vrátiť finančnú čiastku za vrátený tovar. 

5.3 V prípade viditeľných, t. j. zjavných závad alebo poškodení zásielky alebo tovaru, vykonáva reklamáciu osobne kupujúci alebo prepravca – doručovateľ priamo pri preberaní a odovzdávaní tovaru (výrobku). 

5.4   V prípadoch skrytých závad, resp. poškodení na tovare vykonáva reklamáciu kupujúci vždy písomnou formou, pokiaľ možno čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca a s priložením dôkazového materiálu.  

5.5  Reklamácie sú vybavované v pracovných dňoch na telefónnom čísle 0907 256735 alebo na e – mailovej adrese minireal.rm@centrum.sk od 08,00 do 11,00 hodiny a od 15,00 do 18,00 hodiny. V prípade, že reklamácia je zaslaná poštou spolu s reklamovaným tovarom, je potrebné priložiť sprievodný list ohľadom závady, resp. poškodenia. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej doručenia. 

5.6  Reklamovaný tovar u uznaných reklamácií bude uvedený do pôvodného stavu (ak to bude možné) alebo bude vymenený za nový (ak bude taký na sklade), resp. po dohode so zákazníkom mu zašleme iný – podobný (náhradný) tovar – výrobok alebo mu bude vrátená finančná čiastka za tovar. 

5.7   Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

-  oneskorené dodanie tovaru zavinené zásielkovou (doručovateľskou) službou

-  poškodenie tovaru zavinené zásielkovou (doručovateľskou) službou

-  za prípadné nedodanie tovaru ku ktorému došlo v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia  alebo   zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok 

6.  Záruka 

6.1  Na zakúpený tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. 

6.2. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo znehodnotený neodbornou manipuláciou zákazníka. 

7.  Obaly 

7.1  Obaly (obalový materiál) nie sú vratným obalom. 

8.  Záverečné a prechodné ustanovenia  

8.1  Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 6. 3. 2009.  

Vážení zákazníci. V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete obrátiť na nás na vyššie uvedenom telefónnom čísle alebo e – mailovej adrese. Zároveň Vám ďakujeme za Váš záujem o nami ponúkané výrobky a tešíme sa na vzájomnú obchodnú spoluprácu. 

Renata Marčeková - MINIREAL

NzYzYjY